ISO 20000

ISO 20000

ISO / IEC 20000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên dành cho hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn được xuất bản thành hai phần: ISO / IEC 20000-1  xác định những yêu cầu cho sự phát triển và thực hiện một hệ thống quản lý IT; và ISO / IEC 20000-2 giải thích thực hành tốt nhất về quản lý dịch vụ.

Hiển thị tất cả 2 kết quả