ISO 20000

ISO 20000

ISO / IEC 20000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên dành cho hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn được xuất bản thành hai phần: ISO / IEC 20000-1  xác định những yêu cầu cho sự phát triển và thực hiện một hệ thống quản lý IT; và ISO / IEC 20000-2 giải thích thực hành tốt nhất về quản lý dịch vụ.

Quản lý dịch vụ và giúp cho những nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin có thể xác định làm cách nào để nâng cao chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp cho khách hàng, kể cả khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài.

Hiển thị tất cả 2 kết quả