điều khoản 7.4 truyền thông

Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?