điều khoản 7.5.3 kiểm soát

Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?